Strona główna POWIATY Informacja

Informacja

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2022-05-02 w sprawie artykułu prasowego w  „Tygodniku Nadwiślańskim”   dotyczącym inwestycji budowlanej Sp. BEGG  na działce przy ul. Kwiatkowskiego  w Nowej Dębie oraz komentarza inwestora zamieszczonego na portalu www.infonowadeba.pl, Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu odpowiada:

Inwestor wystąpił w dniu 17.09.2021 roku z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dla w/w inwestycji.

W dniu 22.10.2021 r. strony postępowania administracyjnego zostały zawiadomione  o toczącym się postępowaniu. Dnia 05.11.2021 roku Inwestor wystąpił o zawieszenie postępowania ze względu na konieczność uzupełnienia braków w dokumentacji projektowej (dokumentacja załączona do wniosku była niekompletna, jest jej część w dokumentach, obok wniosku). Dnia 05 listopada 2021 roku Inwestor zwrócił się z wnioskiem do Starosty Tarnobrzeskiego o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych umożliwiające usytuowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w odległości 8,00 m od granicy lasu. W związku z powyższym dnia 10 listopada 2021 roku wystąpiono do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z wnioskiem o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów §  271 ust. 8  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  Minister pismem z dnia 11 stycznia 2022 roku (data wpływu do tutejszego urzędu 18.01.2022 r.), DAB-IVa.713.2462.2021 RPW.127726 Dot. 2443.JDO/o odmówił upoważnienia Staroście Tarnobrzeskiemu do wyrażenia zgody na przedmiotowe odstępstwo.

W związku z powyższym postanowieniem z dnia 03.02.2022 r. nr AB.670.49.2021 Starosta Tarnobrzeski odmówił zgody na w/w odstępstwo. Dnia 29.03.2022 r. Inwestor wystąpił z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego (załączono trzy egzemplarze projektu budowlanego, data sporządzenia marzec 2022). Dnia 30.03.2022 r. właściciel działki 399/60 i innych oświadczył na piśmie, że złożył wniosek do RDLP w Lublinie o wyłączenie ich z produkcji leśnej. Postępowanie było procedowane dalej. Jednak dnia 12.04.2022 r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo BEGG Sp. z o.o.  dotyczące wycofania wniosku w sprawie wydania w/w pozwolenia na budowę. Postanowieniem z dnia 19.04.2022 r., nr AB.IV.6740.100.2022 podjęto z urzędu postępowanie administracyjne celem jego umorzenia.

Inwestor wycofał  wniosek w sprawie wydania w/w pozwolenia na budowę, w związku z powyższym rozstrzygnięto jak w sentencji decyzji.

Jak wynika z dokumentacji w procedowanej sprawie  Inwestora nie wzywano i nie żądano dokumentów lub czynności administracyjnych. Sam składał wnioski o zawieszenie albo wniosek o upoważnienie do udzielenia odstępstwa od warunków technicznych.

Ponadto informuję, że działalność organów  Powiatu, co do zasady jest jawna,  ( art. 8a  ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym). Ograniczenia jawności  mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

W załączeniu skan zapytania

tarnobrzeski.pl