Strona główna POWIATY mielecki Ile płacimy za odpady komunalne?

Ile płacimy za odpady komunalne?

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do urzędu informujemy, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały zmieniającej wysokość stawek, właściciele nieruchomości zostaną o tym poinformowani osobnym zawiadomieniem.

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2020 r. na terenie naszego miasta wprowadzono obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Mielca. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy do tej pory deklarowali brak segregacji zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór deklaracji – https://www.mielec.pl/deklaracja-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/)

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać:

  1. poprzez środki komunikacji elektronicznej: platformy e-PUAP (https://epuap.gov.pl) lub Gov.pl (https://gov.pl) wykorzystując formularz pisma ogólnego (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany) lub
  2. pocztą tradycyjną lub
  3. do skrzynki znajdującej się przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 26.

Przesłanie skanu deklaracji, bez ważnego podpisu elektronicznego lub potwierdzenia profilem zaufanym, nie jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji.

Zmianie uległy terminy płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych!

Płatności w 2020 r. należy uiszczać z dołu w następujących terminach:

za kwiecień – do 15 maja,

za maj, czerwiec – do 15 lipca,

za lipiec, sierpień – do 15 września,

za wrzesień, październik – do 15 listopada,

za listopad, grudzień – do 20 grudnia.

Właściciele nieruchomości, którzy w dalszym ciągu chcą uiszczać opłatę za odpady miesięcznie, a nie za okres dwóch miesięcy mogą dokonywać wpłat w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który opłata jest wnoszona tj. za kwiecień do 15 maja, za maj do 15 czerwca itd.

www.mielec.pl