Strona główna POWIATY Gmina Nowa Dęba z budżetem na 2020 rok

Gmina Nowa Dęba z budżetem na 2020 rok

     Tegoroczny budżet gminy Nowa Dęba będzie miał podobną strukturę jak w roku ubiegłym. Po stronie dochodów planowana jest kwota 80,9 mln zł, natomiast wydatki planowane są na poziomie 87,1 mln zł. W celu prawidłowej realizacji budżetu zaplanowany deficyt 6,23 mln zł zostanie pokryty dzięki środkom z kredytów i pożyczek, które zostaną uruchomione jeśli zajdzie taka potrzeba.

     W związku ze złożeniem przez Gminę Nowa Dęba do samorządu Województwa Podkarpackiego wniosku o przyznanie pomocy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce”, Rada Miejska w Nowej Dębie upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zawarcia w 2020 roku umowy pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 718 tys. zł na środki wyprzedzające dofinansowanie (zostaną spłacone po otrzymaniu środków z UE) oraz do zaciągnięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pożyczki długoterminowej do wysokości 400 tys. zł (na wkład własny do projektu). Zrealizowanie tego projektu zakończy budowę i przebudowę kanalizacji w całej gminie. Pozostaną jeszcze niewielkie odcinki do nowopowstałych domów.

Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców, po uzgodnieniach ze Starostwem Powiatowym, Rada Miejska zagłosowała za udzieleniem dotacji celowej do wysokości 100 tys. zł na nowe zadanie inwestycyjne związane z przebudową ul. Majdańskiej, 160 tys. zł z przeznaczeniem na kolejny etap budowy deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej na ul. Kolejowej w Chmielowie, 50 tys. zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy chodnika w miejscowości Cygany (do zakończenia pozostanie ok. 100 mb), a także 73 tys. zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy chodnika od istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin do torów kolejowych i w pasie kolejowym.
Na wniosek SPZZOZ Rada Miejska udzieli w 2020 roku Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dębie dotacji celowej w wysokości 100 tys. zł na zakup aparatury medycznej (aparatu do znieczulania ogólnego oraz diatermia).
Środki finansowe w wysokości 15 000 zł z budżetu gminy Nowa Dęba przekazane zostaną jako wsparcie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na remont elewacji i zadaszenia garaży przy Komisariacie Policji w Nowej Dębie.

Blisko 2,9 mln zł przeznaczone zostanie na drogi gminne, w tym: ul. Spacerową, w Ogrodzie w Nowej Dębie i ul. Drozdowską w os. Poręby Dębskie, ul. Kamyczkową w Cyganach, Sztymber w Tarnowskiej Woli oraz ul. Witosa w os. Dęba. Środki przeznaczone zostaną także na budowę parkingu przy ul. Kwiatkowskiego, projekt techniczny ul. Anieli Krzywoń i koncepcję nowego zagospodarowania terenu szkolnego przy ul. Tetmajera w Nowej Dębie, projekt techniczny chodnika przy ul. Wojska Polskiego, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego „Budowa ul. Śmiśniewicza w Nowej Dębie”, drogę wewnętrzną przy budynku Jana Pawła II 20 (dywanik asfaltowy), budowę parkingu przy M-G OPS oraz drogę boczną na Kozielcu w Jadachach. Planowane jest także rozpoczęcie odwodnienia ul. Hubala w os. Poręby Dębskie, a także remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej „Szubienica” w Tarnowskiej Woli (ze środków sołeckich) oraz budowa drogi przy ul. Leśnej (przy nowych blokach). 1,5 mln zł będzie przeznaczone z budżetu na przebudowę drogi gminnej w podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan (z Funduszu Dróg Samorządowych gmina pozyskała 830 tys. zł), w ramach tworzenia Parku Przemysłowego Nowa Dęba. Zarezerwowano także środki na wykup gruntów i nieruchomości (kwota 100 tys. zł) oraz prace planistyczne pod budownictwo mieszkaniowe (plan Niżańska, Ogrodowa, os. Północ) – 310 tys. zł.

Ważnym elementem budżetu są wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. OSP Jadachy otrzyma ponad 100 tys. zł na kontynuację przebudowy istniejącego budynku strażnicy (w tym środki z funduszu sołeckiego 24 000 zł), a OSP Nowa Dęba na wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w Osiedlu Dęba (ponad 41 tys. zł – udział środków osiedlowych). Na bieżącą działalność 8 jednostek OSP skierowanych ma być 550 tys. zł.
W budżecie zabezpieczono również 1,85 mln zł na kontynuację budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie. Do budżetu wprowadzono wydatki na kwotę 170 tys. zł na zadania inwestycyjne związane z budową świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem szatniowo – sportowym przy boisku sportowym w Jadachach (etap I, kwota 100 tys. zł) oraz adaptację pomieszczeń krytej pływalni na cele rekreacyjne (70 tys. zł). Planowane jest uruchomienie przebudowy budynku komunalnego Kościuszki 110 (wartość zadania 4 mln zł).
Realizacja zadań inwestycyjnych o wartości ponad 12 mln zł będzie możliwa dzięki opcji zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 5,1 mln zł, co przy obecnym zadłużeniu gminy jest bezpiecznym rozwiązaniem.

Tradycyjnie już największą część wydatków budżetowych stanowią wydatki na oświatę – gminne placówki oświatowe otrzymają 24,2 mln zł. Blisko 2,5 mln zł wyniesie dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Przedszkola Niepublicznego „Krasnal” w Nowej Dębie oraz „Akademii Marzeń” w Alfredówce). Kolejne wydatki bieżące skierowane zostaną do systemu opieki społecznej (5,5 mln zł), na wsparcie Rodziny 20 mln zł, na kulturę 1,6 mln zł, sport i rekreację 4,2 mln zł. Wydatki komunalne takie jak odpady, czystość i zieleń, oświetlenie, zwierzęta bezdomne, utrzymanie lokali komunalnych to 12,8 ml zł. W tej kwocie jest zakup energii, remonty oraz nowe inwestycje oświetleniowe w Afredówce, w os. Poręby Dębskie oraz wewnątrzosiedlowe przy ul. JP II 11-36.
Do budżetu wprowadzono także nowe zadanie bieżące na kwotę 30 tys. zł jako udział środków własnych związanych z uruchomieniem nowej linii komunikacyjnej Nowa Dęba – Buda Stalowska – Nowa Dęba (przez Alfredówkę wieś). To nowość, która zlikwiduje (choć w małym stopniu) białą plamę komunikacyjną w tej części gminy.

Wiesław Ordon
Burmistrz Nowej Dęby

www.nowadeba.pl