Strona główna POWIATY Głos mieszkańców ważnym głosem w kształtowaniu gminy

Głos mieszkańców ważnym głosem w kształtowaniu gminy

Mieszkańcy miasta i gminy Staszów wzięli udział w cyklu konsultacji społecznych, dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów. Podczas spotkań online mieszkańcy dyskutowali i aktywnie uczestniczyli w kreowaniu otaczającej ich przestrzeni publicznej, a tym samym wzięli udział w procesie tworzenia dokumentu strategicznego dla miasta i gminy Staszów.

W 2020 r. gmina Staszów rozpoczęła prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – dokumentu o charakterze strategicznym. Dokument ten wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju przestrzennego Gminy.

W pierwszym etapie prac sporządzona została koncepcja zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów. Zawarto w niej wizje rozwoju przestrzennego gminy w zakresie m.in. przeznaczenia poszczególnych obszarów pod zabudowę, przebiegu głównych systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, zieleni, obszarów zagrożenia powodzią, obszarów eksploatacji surowców naturalnych, kierunków kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, a także terenów chronionych na podstawie przepisów prawa.

Zapisy studium mają charakter ogólny, nie odnosząc się do pojedynczych działek, czy budynków, lecz do większych obszarów, zarówno budowlanych, jak i rolnych.

W marcu 2021 r. odbył się cykl trzech spotkań z mieszkańcami dotyczący konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego. – Konsultacje społeczne są dla nas niezwykle cennym źródłem wiedzy i punktem odniesienia do dalszych prac nad dokumentem – zaznacza burmistrz Leszek Kopeć. W związku z aktualnymi wydarzeniami dotyczącymi epidemii koronawirusa spotkania odbyły się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Mieszkańcy podczas spotkań online z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, Leszka Kopcia oraz mgr. inż. Radosława Jończaka prowadzili dyskusje oraz zadawali pytania związane z opracowywanym dokumentem. Poruszone zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym przybliżyły uczestnikom proces planowania, zakres Studium oraz cel w jakim opracowywana jest przestrzenna strategia dla całej gminy. Rezultatem dyskusji będzie opracowanie i uchwalenie studium.

29 marca odbyło się ostatnie z cyklu spotkań online. Poruszone zagadnienia dotyczące planowania przestrzennego przybliżyły uczestnikom konsultacji proces planowania, zakres studium oraz cel, w jakim opracowywana jest przestrzenna strategia dla całej gminy. Rezultatem będzie powstanie dokumentu– Studium będzie miało dla mieszkańców duże znaczenie w momencie opracowywania na jego podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokument ten wskaże kierunek przyszłego zagospodarowania Gminy – mówi projektant dokumentu, mgr inż. Radosław Jończak.

Burmistrz Staszowa, Leszek Kopeć, podsumował ostatnie spotkanie konsultacyjne – Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli się w nasze dyskusje 22, 23 i 29 marca. Wasz głos jest ważnym głosem nadrzędnym podczas prowadzenia prac nad tym ważnym dla staszowskiej społeczności dokumentem – powiedział Włodarz. – Dziękuję również radnym Rady Miejskiej oraz sołtysom, z którymi dyskutowaliśmy o koncepcji na specjalnych spotkaniach. Zebrane opinie są istotnym głosem doradczym podczas tworzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staszów – dodał.

Spotkania online z mieszkańcami były szansą na wymianę poglądów ze staszowianami oraz wypracowanie założeń co do tworzonego dokumentu. – Cieszę się, że mogliśmy przedyskutować tematy dotyczące obszarów kluczowych dla naszej Gminy. Wszystkie wnioski złożone przez mieszkańców zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności wprowadzenia zmian do projektu dokumentu oraz przekazane projektantowi studium. Po rozpatrzeniu uwag projekt dokumentu przedstawiony zostanie radnym, którzy podczas posiedzenia Rady Miejskiej, zadecydują o jego przyjęciu- poinformował burmistrz Leszek Kopeć.

Na realizację procesu konsultacji dokumentów planistycznych dotyczących zmiany Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Staszów otrzymała grant w kwocie 32 967,00 złotych. Koordynatorem projektu jest Fundacja STABILO w Toruniu. Konsultacje nad projektem Studium prowadzone są w oparciu o indywidualny plan konsultacji grup mieszkańców.

 

www.staszow.pl