Strona główna POWIATY Fundusze Norweskie – kilka słów o projekcie

Fundusze Norweskie – kilka słów o projekcie

Stalowa Wola znalazła się w gronie 54 miast, których zarysy projektu zostały wybrane do II-go etapu konkursu „Rozwój Lokalny” zorganizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dzięki temu ma szansę na pozyskanie ponad 40 mln złotych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na realizację działań ukierunkowanych na rozwój miasta i niwelowanie dotykających go problemów.

Projekt Stalowej Woli pn.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Program Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” przewiduje strategiczne, zintegrowane i kompleksowe zarządzanie miastem, zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców m.in. w zakresie środowiska, polityki społecznej oraz wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, a także podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności instytucji administrujących lokalnym rozwojem. Projekt łączy przedsięwzięcia inwestycyjne i działania miękkie, wielokierunkowo oddziałując na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb wynikających z diagnozy. Chcielibyśmy, w ramach tych funduszy dokonać rewitalizacji Placu Piłsudskiego przed Miejskim Domem Kultury i zniwelować główne problemy społeczno-gospodarcze Os. Fabrycznego. Zależy nam również na realizacji działań i kreowaniu postaw proekologicznych oraz stworzeniu w okolicy Miejskiej Biblioteki Publicznej pięknego zielonego centrum miasta, które stałoby się sercem Stalowej Woli, zachęcającym do aktywności społecznej, gospodarczej i kulturalnej w miejsce brakującego typowego rynku. Chcielibyśmy również rozwinąć ofertę usług dla seniorów oraz zaoferować mieszkańcom łatwiejszy dostęp do niektórych badań profilaktycznych, ułatwiających wczesne wykrywanie chorób.

Kolejnym ważnym elementem projektu chcielibyśmy uczynić utworzenie Centrum Nauki Kwiatkowski na wzór Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i opracowanie kompleksowej oferty edukacyjno-kulturalnej miasta, bazującej na lokalnych zasobach i historii COP. Planujemy także wzmocnić tożsamość lokalną i szacunek dla przestrzeni w której żyjemy poprzez odpowiedni program edukacyjny. Ponadto, planujemy realizować szeroko zakrojone działania szkoleniowe wspierające rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności firm w zakresie wpisującym się w inteligentne specjalizacje określone dla województwa podkarpackiego, którymi są m.in. eko-technologie, technologie i produkty ICT, a także e-usługi. Podejmiemy także działania ukierunkowane na podniesienie kompetencji pracowników Urzędu Miasta oraz poprawę dostępności, jakości i efektywności pracy urzędu, a także ułatwienie komunikacji z mieszkańcami i prowadzenie dialogu społecznego w sprawach istotnych dla miasta. To są nasze plany, wynikające ze wstępnej diagnozy miasta, jednakże ostateczny zakres i kształt działań zostanie wypracowany w oparciu o pogłębioną diagnozę społeczno-gospodarczą, przy uwzględnieniu głosu lokalnej społeczności. W tych działaniach wspierają nas znakomici eksperci ze Związku Miast Polskich, przydzieleni przez organizatora konkursu, dbający o prawidłowy przebieg procesu diagnostycznego i wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju miasta zgodnie z najwyższymi standardami sztuki planowania rozwoju lokalnego.

Obecnie trwa drugi etap konkursu, niezbędny na przeprowadzenie prac badawczych, wykonanie pogłębionej diagnozy problemów, prowadzenie dialogu społecznego z mieszkańcami oraz zidentyfikowanie celów i kierunków rozwoju lokalnego. W tym czasie powstaną dwa dokumenty strategiczne Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego, które będą wyznaczały nową ścieżkę rozwoju miasta i definiowały działania niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Działania te, przynajmniej częściowo zostaną ujęte we wniosku, który złożymy z prośbą o dofinansowanie do 31.07.2020 r. Następnie, eksperci zatrudnieni przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w okresie 4-5 miesięcy dokonają oceny projektów i spośród 54 wniosków wybiorą ok. 15 najlepszych projektów do dofinansowania.

Aby zwiększyć szansę miasta na pozyskanie tych środków chcielibyśmy zaprosić przedsiębiorców, różnego rodzaju instytucje i grupy społeczne do wspólnego planowania i wdrażania NOWEJ ŚCIEŻKI ROZWOJU STALOWEJ WOLI. Mamy nadzieję, iż podzielą się Państwo z nami swoimi przemyśleniami na temat różnych obszarów działania miasta i pomysłami na jego zagospodarowanie, poprzez aktywny udział w badaniach, które będziemy prowadzić w trakcie procesu diagnostycznego i o których na bieżąco będziemy informowali zarówno na stronie internetowej miasta, jak i za pomocą mediów społecznościowych. To między innymi od Państwa aktywności zależy, na ile działania projektu uda się dopasować do rzeczywistych potrzeb społecznych i gospodarczych. Dla nas niezwykle ważne jest wsłuchanie się w głos mieszkańców miasta, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, liderów lokalnych oraz przedsiębiorców, dogłębne poznanie ich potrzeb, oczekiwań, problemów, dopasowanie do nich adekwatnych rozwiązań. Zaangażowanie społeczności lokalnych w proces tworzenia projektu jest jednym z kryteriów oceny wniosku, które może wpłynąć na pozyskanie dofinansowania. Dlatego też liczymy na Państwa wsparcie i pomoc w kreowaniu kierunków rozwoju naszego miasta i wykorzystanie tej niezwykłej szansy na sfinansowanie wielu kluczowych inwestycji i działań.

Dla wsparcia procesu przygotowania i planowania, Zarządzeniem Nr 39/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 31 stycznia 2020 r., powołano Zespół Miejski, zarządzany przez Koordynatora, składający się z:

  • Zespołu Roboczego – odpowiedzialnego za zebranie danych, przeprowadzenie badań w różnych obszarach funkcjonowania miasta oraz przygotowanie wstępnych wniosków z tych badań,
  • Zespołu Sterującego – odpowiedzialnego za wypracowanie kierunków rozwoju i działań,
  • Rady Rozwoju – podejmującej kluczowe decyzje odnośnie ostatecznego kształtu wypracowanych rozwiązań.

Technicznym aspektem przygotowania wniosku zajmuje się Referat Pozyskiwania Funduszy.

Dane teleadresowe punktu informacji o projekcie:

Urząd Miasta Stalowej Woli

pok. nr 34

Wolności 9,

tel.: 15 643 35 82, 15 643 34 43

e-mail: asiwek@stalowawola.pldszymanska@stalowawola.pl

www.stalowawola.pl