Strona główna POWIATY Dzień Pracownika Socjalnego w Staszowie

Dzień Pracownika Socjalnego w Staszowie

22 listopada, w auli przy ulicy Koszarowej, obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego. Z okazji tego święta w sposób szczególny dziękujemy pracownikom pomocy społecznej. – To również okazja do podkreślenia jak trudna i odpowiedzialna jest praca pracownika socjalnego – mówiła Renata Śledź, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie.

Niesienie pomocy potrzebującym wymaga szczególnej wiedzy, wrażliwości i kompetencji. Pracownicy pomocy społecznej są zazwyczaj pierwszymi osobami, które spotykają się z osobą potrzebującą. – Doceniamy to, co robicie. To duża odpowiedzialność, czasem i zagrożenie życia i bezpieczeństwa. Bez Was niektórzy mieszkańcy naszej gminy na pewno by sobie nie poradzili. To Wy ich wyciągacie z trudnych sytuacji życiowych. Dzięki Wam mogą funkcjonować w społeczeństwie. Za to chcę Wam bardzo podziękować. Działacie sprawnie. Nie wyobrażam sobie, jak wyglądałoby bez Was nasze społeczeństwo – zwracał się do pracowników socjalnych Leszek Kopeć, burmistrz miasta i gminy Staszów. Burmistrz złożył wszystkim pracownikom pomocy społecznej serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i wytrwałości. Przekazał także życzenia od nieobecnych komendantów insp. Leszka Dębowskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie oraz kom. Jacka Rozczypały, Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie.

W trakcie uroczystości miał miejsce występ wokalny podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie. ŚDS działał przez ponad 20 lat w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie. Od stycznia następnego roku będzie stanowił samodzielną jednostkę. Po udanym występie artystycznym, kierownik staszowskiego ŚDS-u, Jolanta Staszewska, przedstawiła zakres działania placówki, zrealizowane przedsięwzięcia, oraz konkursy, w których brano udział. Między innymi zaprezentowano prace plastyczne podopiecznych ŚDS-u, które powstały na terapii zajęciowej.

Ponadto w tym dniu 11 pracowników Ośrodka otrzymało listy gratulacyjne. Podziękowania za szczególne zaangażowanie w pracę socjalną składali burmistrz Leszek Kopeć, dr Ewa Kondek, zastępca burmistrza, Ireneusz Kwiecjasz, przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie, Stanisław Altenberg, przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych oraz Renata Śledź, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wśród wyróżnionych znaleźli się:

 • Dorota Staneta – Kierownik Działu Organizacyjno – Kadrowego – za rzetelną i sumienną pracę oraz pełną zaangażowania postawę w działania usprawniające funkcjonowanie Ośrodka,
 • Agnieszka Kowalska – Kierownik Działu Świadczeń – Rodzina – za szczególne zaangażowanie w realizację zadań zleconych w ramach programów rządowych, związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń na rzecz rodzin,
 • Aneta Błasińska – Kierownik Działu Świadczeń – Pomoc Społeczna – za szczególną aktywność w pisaniu projektów i pozyskiwaniu dodatkowych środków poszerzających ofertę dla klientów Ośrodka,
 • Dorota Jędruch – Starszy Pracownik Socjalny – za szczególną aktywność, konsekwencję i skuteczność w pracy socjalnej na rzecz poprawy jakości życia klientów, w swoim rejonie działania,
 • Grażyna Kos – Specjalista pracy socjalnej – za otwartość na powierzane dodatkowe działania, w tym za koordynację usług opiekuńczych, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznawania usług opiekuńczych, opracowywanie harmonogramów i statystyk,
 • Beata Kądziela – Starszy Pracownik Socjalny – za szczególne zaangażowanie w realizację zadań zleconych w ramach programów rządowych, związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń na rzecz rodzin,
 • Monika Opałka – Starszy Pracownik Socjalny – za skuteczną, pełną zaangażowania pracę na rzecz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz udział w projektach mających na celu pomoc osobom podlegającym przemocy rodzinie,
 • Krzysztof Walski – Pracownik Socjalny – za otwartość na nowe aktywności w pracy Ośrodka, w tym podejmowanie funkcji kuratorskich i opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka,
 • Kinga Słowik – Pracownik Socjalny – za szczególne i uniwersalne podejście do powierzonych zadań, skuteczność w działaniu i prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących najsłabszej grupy klientów Ośrodka, tj. osób starszych, niesamodzielnych, kierowanych do domów pomocy społecznej,
 • Katarzyna Macias – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – za szczególne zaangażowanie w aktywizację środowiska lokalnego na rzecz przeciwdziałania przemocy, w tym szeroką współpracę z placówkami oświatowymi z terenu gminy Staszów przy realizacji programów profilaktyki,
 • Leszka Kowalskiego – Koordynatora ds. komputeryzacji – za szczególne zaangażowanie na rzecz informatyzacji Ośrodka, znacznie wykraczające poza zakres przydzielonych obowiązków.

Spotkanie było także okazją do złożenia podziękowań ze strony Ośrodka. Osobom, które w sposób szczególny wspierają działalność OPS podziękowania składała kierownik Renata Śledź. Wyróżnieni zostali ks. kan. Szczepan Janas, Proboszcz Parafii św. Bartłomieja w Staszowie – za życzliwość i wszechstronne wsparcie w organizowaniu różnorodnej pomocy dla najbardziej potrzebujących klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, insp. Leszek Dębowski, Komendant Powiatowy Policji w Staszowie – za zaangażowanie i wsparcie w realizacji przedsięwzięć, których celem jest ograniczenie zjawiska przemocy domowej na terenie miasta i gminy Staszów, Adam Koziński, Prezes Stowarzyszenia „Pro Civitas” w Staszowie – za wieloletnią współpracę i wsparcie w organizacji corocznych zbiórek żywności prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie na rzecz najuboższych mieszkańców miasta i gminy Staszów oraz Paweł Chałoński, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego Piekarnia „Zdrowiej” – za wieloletnie i bezinteresowne wsparcie w udzielaniu pomocy żywnościowej najuboższym mieszkańcom miasta i gminy Staszów.