Strona główna POWIATY Dotacja na dokumentację konserwatorsko-budowlaną

Dotacja na dokumentację konserwatorsko-budowlaną

Na podstawie umowy z dnia 4 lipca 2019 roku – zawartej z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach, o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie prac polegających na opracowaniu dokumentacji konserwatorsko – budowlanej dotyczącej remontu i konserwacji Bramy Krakowskiej w Szydłowie (opracowanie projektu budowlanego wraz z oceną techniczną), Gmina Szydłów otrzymała środki finansowe, w kwocie 9 840,00 zł, stanowiące 100% całkowitego kosztu prac, ustalonego na podstawie oferty cenowej.

Ze środków własnych sfinansowano wydatki na wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w wysokości 2 460,00 zł. Wartość całkowita kosztu zadania wyniosła 12 300,00 zł.

Brama Krakowska to architektoniczny symbol Szydłowa. Pomimo remontu przeprowadzonego w 2011 r., już teraz uwidoczniły się uszkodzenia lica murów – odspojone partie, miejscowo wykruszone spoiny, degradacja niektórych kamieni licujących. Większość tych szkód powstaje prawdopodobnie w wyniku wzmożonego ruchu drogowego i nadmiernej prędkości samochodów ciężarowych, co powoduje silne drgania gruntu.

Samorząd będzie czynił dalsze starania o pozyskanie środków finansowych na zabezpieczenie obiektu.

www.szydlow.pl