Strona główna POWIATY mielecki Cztery tysiące na wymianę kotła węglowego na gazowy

Cztery tysiące na wymianę kotła węglowego na gazowy

Do piątku 10 lipca można jeszcze złożyć wniosek o udzielenie dotacji w kwocie do 4 tysięcy złotych na dofinansowanie kosztów wymiany węglowego źródła ciepła na kocioł gazowy.

W budżecie miasta Mielca na rok 2020 zarezerwowano na ten cel 400 tys. zł., co oznacza że z tej formy wsparcia w ramach miejskiego programu wymiany kotłów centralnego ogrzewania będzie mogło skorzystać co najmniej 100 osób. Przyjmowanie wniosków o dotację rozpoczęto 25 czerwca. W pierwszym tygodniu złożono ich 60. Wnioski o udzielenie dotacji będę rozpatrywane według kolejności wpływu wniosków, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności dofinansowanie obejmie kotły mające powyżej 10 lat eksploatacji.

O udzielenie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Mielec, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy. W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności do ubiegania się o udzielenie dotacji wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

 Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na wymianie istniejących węglowych źródeł ogrzewania poprzez demontaż istniejącego źródła ciepła oraz zakup i montaż kotła gazowego posiadającego minimum klasę A. Wszystkie kotły montowane w ramach realizacji inwestycji muszą być fabrycznie nowe.

Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy na dany rok budżetowy, z tym że wysokość dotacji dla jednego Wnioskodawcy wyniesie 95% poniesionych kosztów zakupu kotła, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.mielec.pl oraz w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 23, p. 17 w godz.: pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30.

Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć:

1) dokument potwierdzający posiadany przez Wnioskodawcę tytuł prawny do nieruchomości,

2) oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się zamontować przedmiot inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, według wzoru stanowiącego załącznik  nr 3 do Regulaminu,

3) oświadczenie, że w przypadku inwestycji wskazanej we wniosku o udzielenie dotacji celowej nie korzysta i nie będzie w przyszłości korzystał z innej formy dofinansowania, udzielanej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Mielec, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Regulaminu,

4) dokumentację fotograficzną przedstawiającą dotychczasowe źródło ciepła wraz
z elementami identyfikującymi urządzenie, np. tabliczka znamionowa lub inny dokument potwierdzający wiek kotła węglowego. W przypadku braku tabliczki lub dokumentu Wnioskodawca wraz z dokumentacją fotograficzną przedkłada pisemne oświadczenie
o przybliżonym wieku kotła.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, przy
ul. Żeromskiego 23 (II budynek), w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
I piętro, pokój nr 17, w terminie od 25 czerwca do 10 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

W terminie do 31 lipca na podstawie złożonych wniosków, Prezydent Miasta Mielca sporządzi i przekaże do publicznej wiadomości listę wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, na podstawie nr referencyjnych przypisanych do poszczególnych wniosków. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawieranej przez Wnioskodawcę z Gminą. Inwestycje rozpoczęte przed podpisaniem umowy z Gminą nie podlegają  dofinansowaniu.

 

www.mielec.pl