Strona główna POWIATY Budżet na rok 2020 uchwalony

Budżet na rok 2020 uchwalony

W dniu 23 stycznia br. odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim. Głównym punktem obrad w nowym roku kalendarzowym było głosowanie nad projektem tegorocznego budżetu Gminy.

Budżet na rok 2020 został uchwalony jednogłośnie przez Radnych Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem został odczytany przez  Skarbnik Gminy Alinę Zasadnią. Wcześniej projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa wskazując, że jest on opracowany w sposób kompletny.

Podsumowując, budżet Gminy na rok 2020 zaplanowano : dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 64 236 232,00zł oraz wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie
79 132 538,00 zł.

Wydatki

Gmina Baranów Sandomierski w roku 2020 zaplanowała na inwestycję kwotę ponad 30 mln złotych. W zestawionych wydatkach w budżecie Gminy największą część, bo ponad  24 mln zł przeznaczono na poprawę infrastruktury wodnej i sanitarnej, gdzie w ramach MOF Tarnobrzeg została uwzględniona poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski. Ponad 1,5 mln zł zabezpieczono na transport i łączność, w tym środki na drogi publiczne wojewódzkiedrogi powiatowe i drogi gminne,  gdzie ważnym zadaniem inwestycyjnym dla Gminy będzie przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Baranów Sandomierski. Istotnym wydatkiem, w tym zakresie będzie kwota 500 tys. zł pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na kontynuację ścieżek rowerowych przy drodze Wojewódzkiej 872 (od skrzyżowania w Woli Baranowskiej do ul. Szczepanie).  Kolejnym wydatkiem będzie pracowanie dokumentacji projektowej pn. „ Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Durdy oraz przebudowa drogi powiatowej  od skrzyżowania z drogą powiatową w m. Kaczaki do mostu na rzece Trześniówka w m. Ślęzaki”. W kategorii drogi gminne zaplanowano prace inwestycyjne na budowę dróg w miejscowościach: Kaczaki, Knapy, Skopanie, Durdy, Dąbrowica, Ślęzaki, Suchorzów, Marki oraz Baranów Sandomierski. W wydatkach budżetu Gminy uwzględniono realizacje zadań oświatowych na kwotę ponad 21 mln zł, która zostaną przeznaczona na szkoły podstawowe, przedszkola, dożywianie uczniów czy stołówki szkolne i przedszkolne. Budżet  gminny uwzględnił znaczną część na świadczenia spełeczne na kwotę ponad 10 mln zł. w tym na świadczenia rodzinne, opiekuńcze, program ,,dobry start 300+” , świadczenia pielęgnacyjne jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, czy też na alimenty i specjalny zasiłek opiekuńczy. Należy zaznaczyć, że na bezpieczeństwo publiczne i ochronę pożarową dla mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski, zostały przeznaczone środki w kwocie ponad 500 tys. zł.   Pozostałe środki przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych na terenie całej Gminy. Prace w obrębie Gminy zostaną przeprowadzone w zakresie modernizacyjnym, budowlanym i remontowym.

Dochody

W budżecie Gminy Baranów Sandomierski przewidziano prawie 65 mln złotych dochodów, w tym:

– dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej ponad 16 mln zł

-subwencje na kwotę prawie 18 mln zł

-datacje na zadania własne prawie 14 mln zł

-dochody własne Gminy ponad 17 mln zł, w tym największą kwotę stanowi udział w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa , ponad 7 mln zł oraz podatek od nieruchomości prawie 4 mln zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, podsumował projekt budżetu, który zabezpiecza zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w latach ubiegłych. Podkreślił, że zostają kontynuowane rozpoczęte zadanie inwestycyjne, czyli budowa sieci kanalizacyjnej, które w znacznym stopniu angażują środki budżetu. Kolejnym zadaniem będzie dokończenie realizowanego w ramach projektu rewitalizacyjnego razem z gminami: Tarnobrzeg, Nowa Dęba i Gorzyce, polegającego na rozbudowie i modernizacji Hali Sportowej w Skopaniu oraz budowa, rozbudowa i przebudowa remizy w miejscowości Dąbrowica. Jak podkreślił Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski –  budżet pokrywa wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty, pomocą społeczną czy  funkcjonowaniem zakładu budżetowego gminy, w zakresie usług wodno-kanalizacyjnych.

W tym dniu Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim podjęła również uchwały w sprawie dofinansowania inwestycji przy drogach powiatowych oraz udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego i Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadań publicznych. Uchwałą Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim została również zaakceptowana Wieloletnia Prognoza Finansowa  na lata 2020-2035.

www.baranowsandomierski.pl