Strona główna POWIATY Andrzej Chejzdral objął funkcję prezesa PGKiM. Prezes Antoni Kapusta przeszedł na emeryturę.

Andrzej Chejzdral objął funkcję prezesa PGKiM. Prezes Antoni Kapusta przeszedł na emeryturę.

4 maja odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM sp. z o.o. Na Zgromadzeniu podsumowano rok ubiegły, za czym poszło udzielenie absolutorium dla Zarządu PGKiM VIII kadencji w składzie: Antoni Kapusta – prezes, Marek Pabian – zastępca prezesa, główny księgowy, Jakub Sudoł – zastępca prezesa, dyrektor ds. technicznych (do końca marca 2020 r), Marcin Piórek – zastępca prezesa, dyrektor ds. technicznych (od maja 2020 r.).

Rada Nadzorcza w tym samym dniu ustaliła skład Zarządu na IX kadencję. Funkcję prezesa będzie sprawował Andrzej Chejzdral, który będzie jednocześnie dyrektorem naczelnym przedsiębiorstwa. Do Zarządu wszedł Marek Pabian – zastępca przesa, główny księgowy. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej na ten czas Zarząd będzie pracował w składzie dwoosobowym, wobec decyzji Marcina Piórka o tym, że nie będzie kandydował do Zarządu. Obejmie on stanowisko kierownika Zakładu Oczyszczalni i Przepompowni Ścieków. Funkcję dyrektora technicznego będzie pełnił Jakub Sudoł.

Andrzej Chejzdral znany jest mieszkańcom miasta z zarządzania Nowodębską Spółdzielnią Mieszkaniową. Pełnił również funkcję radnego Rady Miejskiej w Nowej Dębie, zajmując także fotel przewodniczącego rady w latach 2002-2006. Pracował w towarzystwie budownictwa społecznego, spółdzielniach mieszkaniowych, w tym o wielkości naszego miasta. Posiada więc doświadczenie niezbędne w pracy w Zarządzie PGKiM

W związku z przejściem na emeryturę prezesa Antoniego Kapusty skierowane zostały do niego słowa uznania od burmistrza Wiesława Ordona za 9 lat pracy na stanowisku prezesa PGKiM. Pozostawi Pan niezatarty ślad, który będzie świadczył o znaczeniu podejmowanych decyzji i jakości Pańskiego zarządzania sprawami komunalnymi Gminy Nowa Dęba – powiedział burmistrz W. Ordon.

Warto zaznaczyć, że za kadencji prezesa A. Kapusty zrealizowane zostały komunalne „kamienie milowe”, które rozwiązały wiele gminnych problemów. Do nich należały m.in.: budowa nowej oczyszczalni ścieków, przebudowa kanalizacji sanitarnej miasta (łączna wartość 40 mln zł), przebudowa wodociagu miasta (3,5 mln zł), zrealizowanie I etapu modernizacji stacji uzdatniania wody i rozpoczęcie realizacji II etapu modernizacji SUW (co ma zabezpieczyć wodę przed zanieczyszczeniami, łącznie 8 mln zł), budowa kanalizacji w Alfredówce (3,5 mln zł), budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, modernizacja bazy przedsiębiorstwa, zakup śmieciarki, łądowarek czy wozu asenizacyjnego typu WUKO.

 

www.nowadeba.pl