Strona główna POWIATY Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie

Podczas 21. sesji Rady Powiatu w Staszowie, jaka odbyła się w dniu 14 lipca br., radni przyjęli 4 projekty uchwał, w tym najważniejszy, w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 rok.

Do programu sesji, zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Grzegorza Rajcę, starosta staszowski Józef Żółciak, zgłosił dodatkowo jeden projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie powiatu.

Następnie rozpoczęto debatę nad ,,Raportem o stanie Powiatu Staszowskiego za 2019 rok”, zakończoną przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie wotum zaufania.

Głosowanie projektu uchwały absolutoryjnej, poprzedziło przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. Uchwałę nr 55/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2020 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2019 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami, odczytała skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska. Następnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 czerwca 2020 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie, jak również uchwałę nr 95/2020 VII Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 30 czerwca 2020 roku, w sprawie opinii o w/w wniosku, odczytała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Niziałek.

Pozytywne opinie dotyczące udzielenia Zarządowi Powiatu w Staszowie absolutorium za 2019 rok, wygłosili wszyscy przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu. W świetle zaprezentowanych opinii, uchwałę absolutoryjną podjęto bez przewidzianych na tę okoliczność dyskusji. Starosta staszowski Józef Żółciak, podziękował wszystkim radnym oraz współpracownikom, na czele ze skarbnik powiatu Jolantą Piotrowską, za współpracę podczas realizacji zadań zapisanych w budżecie powiatu w poprzednim roku i wspólnie z wicestarostą Leszkiem Guzalem, wręczył Pani skarbnik bukiet kwiatów.

Poza 3 uchwałami dotyczącymi: wotum zaufania dla Zarządu Powiatu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu na 2019 rok oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu, radni przyjęli również projekt uchwały zgłoszony przez starostę Józefa Żółciaka, dotyczący zmian w budżecie powiatu. Przed zamknięciem obrad, w punkcie „wnioski i oświadczenia radnych”, poruszano tematy dotyczące, m.in.: współpracy z gminami w zakresie remontów dróg powiatowych, finansowania działań zapobiegających COVID-19 oraz bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym w Koniemłotach.

 

www.staszowski.eu