Strona główna POWIATY 1,3 mln dofinansowania na termomodernizację szkoły w Szydłowie

1,3 mln dofinansowania na termomodernizację szkoły w Szydłowie

W dn. 23 lipca br. w Kielcach podpisana została umowa na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Projekt na 1 mln 367 tys. zł w 95% zostanie sfinansowany z środków zewnętrznych.

Samorząd Miasta i Gminy Szydłów złożył wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12” do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Wniosek uzyskał akceptację Instytucji Zarządzającej RPO WŚ i w dn. 23 lipca podpisano pre-umowę pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Marka Bogusławskiego – Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Szydłów reprezentowaną przez Andrzeja Tuza – Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z kontrasygnatą Alicji Kłonickiej – Skarbnik Gminy.

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 1.367.478,86 zł w tym:
– środki z EFRR w kwocie 1.162.357,03 zł (85%)
– budżet państwa w kwocie 136.747,89 zł (10%)
– budżet gminy w kwocie 68.373,94 zł (5%)

Prace przy budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie obejmować będą docieplenie stropodachu i ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na LED, przebudowę systemów centralnego ogrzewania, a także montaż instalacji wykorzystującej powietrzną pompę ciepła.

W tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą. Prace modernizacyjne wykonane zostaną w przyszłym roku.

 

www.szydlow.pl