Strona główna POWIATY mielecki XI Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

XI Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

Podczas ostatniej – XI – Sesji  Radni zajęli się między innymi zmianami
w budżecie powiatu na rok bieżący, skorygowali również zakres zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz uporządkowali kwestie związane
z funkcjonowaniem powiatowego szkolnictwa.

Zmiany w budżecie wynikały głownie z przyznanych Powiatowi Mieleckiemu: dodatkowej subwencji oświatowej w kwocie 1,075 mln PLN oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych 1,616 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie drogowych zadań remontowych i inwestycyjnych. Tegoroczny budżet zasilił również zwrot podatku VAT
w wysokości 0,5 mln PLN oraz pomoc Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 0,386 mln PLN, z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup nowego ultrasonografu dla mieleckiego szpitala.

W Pakiecie uchwał oświatowych radni podjęli uchwały o zakończeniu działalności szkół oraz dokonaniu przekształceń niektórych z nich w związku z wejściem w życie od nowego roku szkolnego reformy oświatowej.

Radni zdecydowali również o przekazaniu zimowego utrzymania dróg dwóm samorządom: Gminie Borowa i Gminie Przecław, które wystąpiły z takim wnioskiem do Zarządu Powiatu Mieleckiego.

Ożywioną dyskusję spowodowała tematyka punktu 24 porządku sesji, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Uczestniczący w dyskusji przedstawiciele firmy telekomunikacyjnej WDM argumentowali, że proponowane nowe stawki za zajęcie pasa drogowego są zbyt wysokie. Radni z kolei byli zdania, że przedłożone pod obrady Rady stawki wynikają wprost z ostatnich regulacji prawnych w tym zakresie. Radny Waldemar Barnaś w trakcie dyskusji pytał przedstawicieli Spółki czy aby ta nie zamierza na tych nowych regulacjach dodatkowo zarobić. Przedstawiciel spółki sugerował możliwość zaskarżenia podjętej uchwały.

W ostatnim punkcie obrad (Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych) Radni pytali między innymi o szwankującą – ich zdaniem – organizację komunikacji zbiorowej na terenie powiatu. Zdaniem Stanisława Lonczaka, Starosty Mieleckiego kwestie prawne regulujące ten aspekt życia lokalnych społeczności jest skomplikowany i rozłożony na różne szczeble samorządów. Bez ich ścisłej współpracy – jego zdaniem – problemu nie da się rozwiązać.

Kończąc XI sesję Przewodniczący Rady Marek Paprocki zapowiedział rychłe zwołanie kolejnej, nadzwyczajnej ty razem sesji Rady Powiatu Mieleckiego, która miałaby być poświęcona w całości sytuacji finansowej mieleckiego szpitala oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez szpital kolejnego kredytu na sfinansowanie tegorocznej działalności lecznicy.

mp
www.powiat-mielecki.pl