Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów

Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów

Zarząd Fundacji Leonardo rozpoczął od 9 września br. procedurę naboru wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionych uczniów i studentów.
Termin składania wniosków mija 30 września 2019 r.

Stypendium jest przyznawane wyłącznie za wysokie osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, z zakresu wolontariatu i nie ma charakteru socjalnego. Podstawowym
kryterium wyboru stypendystów jest uzyskanie jak najwyższych osiągnięć w reprezentowanej przez kandydata dyscyplinie. Stypendium mogą otrzymać uczniowie począwszy od klas VI szkoły podstawowej do ukończenia 25 roku życia/ uczący się/, z terenu Podkarpacia.
Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia poniżej
wymienione kryteria:
• uzyskał za sprawowanie ocenę wzorową/nie dotyczy studentów/ i uzyskał na zakończenie poprzedzającego semestr, w którym przyznawane jest to stypendium,
średnią ocen co najmniej 5,0 i wyższą.
• uzyskał szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, potwierdzone certyfikatami, dyplomami.
• jest laureatem konkursów o zasięgu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym w swojej dziedzinie,
• jest szczególnie zaangażowany w akcje wolontariatu.

Wnioski o przyznanie stypendium Fundacji Leonardo mogą złożyć rodzice/prawni opiekunowie, dyrektorzy szkół, opiekunowie artystyczni, trenerzy, instruktorzy, lub sami wnioskodawcy, w przypadku ich pełnoletniości. Zapraszamy szkoły i uczelnie do składania wniosków o przyznanie stypendiów. Wnioski oraz szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie internetowej www.fundacjaleonardo.pl
Wnioski można złożyć w biurze Fundacji przy ul. 11 Listopada 8a/2 (ESTEKA).
Fundacja Leonardo